Veel gestelde vragen

U heeft het antwoord op uw vraag niet tussen onze veel gestelde vragen kunnen vinden. Hieronder kunt u de vraag aan ons stellen.

Antwoord:

Ja, volgens de wet verbetering Poortwachter is de medewerker verplicht gehoor te geven aan een oproep van de bedrijfsarts. Er kunnen omstandigheden zijn dat de medewerker niet kan reizen naar de arts, dan kan daar een oplossing voor worden gezocht.

Antwoord:

Een competentie is een bepaalde vaardigheid die iemand laat zien in zijn functioneren. Het zijn specifieke persoonlijke eigenschappen zoals kennis en ervaring, vaardigheden en talenten van iemand.

Kennis en ervaring wil zeggen; over welke informatie en ervaring beschikt iemand,

Vaardigheden; over welke fysieke handelingen zijn de werknemer eigen?

Talent is de intelligentie, de (intrinsieke)motivatie en de werknemer.

Antwoord:

Een gesprekscyclus is het geheel van gesprekken om resultaatgericht de ontwikkeling van de medewerker te volgen en te continueren. Een gesprekscyclus bestaat uit een drietal gesprekken gedurende het kalanderjaar. Dit zijn een planningsgesprek, een voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek.

In een planningsgesprek maak je met de medewerker afspraken ten aanzien van de ontwikkeling van het komende jaar.

In het voortgangsgesprek bespreek je samen met je medewerker de stand van zaken van de gemaakt afspraken en stuur je, waar nodig, bij.

Het beoordelingsgesprek is ervoor om te beoordelen of de gemaakte afspraken zijn behaald en om een beoordeling te geven over het functioneren van de medewerker.

Antwoord:

Uitwisselbare functies zijn functies binnen het bedrijf die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vergelijkbare competenties en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn.

Antwoord:

Het afspiegellingsbeginsel is een wettelijk voorschrift hoe er om moet worden gegaan bij reductie van arbeidsplaatsen.

Het wordt toegepast per categorie uitwisselbare functies van de bedrijfsvestiging op basis van leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies.

De verdeling van ontslagen over de leeftijdsgroepen dient zo plaats te vinden dat de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie voor en na de inkrimping verghoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk is. Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voorgedragen.

Antwoord: 

De AOW gaat in stappen omhoog na 2012.

Vanaf 2013 tot 2018 wordt de ingangsdatum van de AOW-uitkering steeds met één tot enkele maanden verhoogd. In 2018 is de AOWexterne link: -gerechtigde leeftijd 66 jaar. Dat loopt geleidelijk verder op tot 67 jaar in 2021.

Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Voor 2024 en latere jaren wordt de AOW-leeftijd steeds 5 jaar van tevoren vastgesteld.

Kijk voor meer informatie op onderstaande link, van de Rijksoverheid.

www.checkuwaowleeftijd.nl.

PS doordat er vanaf 2024 een leeftijdsafhankelijke WAO komt, weten de mensen vanaf geboorte jaar 1957 en verder nu nog niet wanneer voor hen de WAO leeftijd in gaat!